wz

Pozemkový spolek Gallinago

pro ochranu volné krajiny na Jihlavsku

 

Od 1. ledna 2008 přešel pozemkový spolek Gallinago pod pobočku České společnosti ornitologické na Vysočině. Konkrétně jde o aktivity „jednání s vlastníky o odkupech a pronájmech pozemků“ a „zajišťování praktické péče“ o území takto získaná, a to ve prospěch ochrany přírody. Pozemkový spolek Gallinago již patří mezi akreditované pozemkové spolky. Ohledně aktivit pozemkového spolku Gallinago probíhá úzká spolupráce mezi ČSOP Jihlava a pobočkou ČSO na Vysočině, obdobně jako je tomu v případě jiných aktivit.

Provádění přírodovědných průzkumů významných lokalit, péče o zvláště chráněná území (PR Vílanecké rašeliniště, PP Jersínská stráň) a návrhy na vyhlášení chráněných území, VKP a PCHP zůstávají nadále aktivitami ČSOP Jihlava. Nejsou však již řazeny do žádné ze zájmových sekcí organizace, ale pod ostatní aktivity.

V následujícím textu jsou uvedeny aktivity pozemkového spolku tak, jak fungoval v letech 2005-2007 pod záštitou ZO ČSOP Jihlava.

 

——————————————————————————————————

Přehled činnosti  2005-2007:

 

1.   Provádění přírodovědných průzkumů významných lokalit

 

Každým rokem byly prováděny biologické průzkumy několika přírodovědně významných lokalit na Jihlavsku, a to zejména jako podklady pro jednání s vlastníky o pronájmu těchto lokalit, zajištění péče o lokality a návrhy na vyhlášení chráněných území. V roce 2006 byly provedeny mj. zoologický průzkum lokality Hejnice a aktualizace biologického průzkumu na Smrčenském potoce.

 

 

 

2.   Jednání s vlastníky o odkupu či pronájmu vybraných významných lokalit

 

Smrčenský potok

 

V roce 2005 získalo naše sdružení do pronájmu několik pozemků v lužním lese na Smrčenském potoce. Jedná se o část lokality nad rybníkem Borovinka s přirozeně meandrujícím potokem a výskytem řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Abychom mohli komplexněji pečovat o celou tuto cennou lokalitu a přispívat tím k jejímu zachování (naším záměrem je mj. vybudování drobných tůní pro vodní živočichy v nivě potoka, sběr odpadků zanesených při jarních záplavách, a další opatření), tak jsme v listopadu 2005 (neúspěšně) podali žádost o pronájem zbylých 2 pozemků této cenné lokality, které jsou v majetku města Jihlavy. Novou žádost doplněnou aktualizovaným biologickým průzkumem území jsme podali koncem roku 2006. Tato nová žádost již byla úspěšná, a tak naše sdružení má v současnosti pronajaté celkem 4 pozemky v nivě Smrčenského potoka – zhruba jde o úsek mezi osadou Hamry a ústím do rybníka Borovinky.

Vzhledem k uvažovaným záměrům vybudování vodní nádrže a lesoparku v nejcennějších plochách lokality usilujeme nejen o získání pronájmu pozemků v tomto území, ale také jednáme o případném odkupu nejcennějších pozemků pro účely ochrany přírody.

Smrčenský potok byl ČSOP Jihlava v roce 2002 navržen na zvláště chráněné území kategorie přírodní památka, k vyhlášení však tenkrát nedošlo. Začátkem roku 2006 však bylo území původně navrhované na přírodní památku vyhlášeno jako přechodně chráněná plocha.

Aktualizovaný dokument „Smrčenský potok - Výsledky biologického průzkumu“ (citace: Macháček M., Berka T. & Maštera J. (2002): Smrčenský potok - Výsledky biologického průzkumu.- Podklad pro návrh na vyhlášení ZCHÚ kategorie přírodní památka; 39 str.; aktualizace 2006) je k dispozici zde:

Smrcensky potok.pdf

 

A zde je několik fotografií za zájmového území Smrčenského potoka….. (autoři fotografií J.Maštera a T.Berka)

     

     

 

Na Dolňáku

 

V roce 2007 jsme vstoupili do jednání s vlastníky v této cenné lokalitě mokřadního charakteru pod Větrným Jeníkovem. Pracovně jsme toto území nazvali Na Dolňáku- tak je pojmenoval jeho patron Pavel Hobza. Zdaří-li se to, jak společně doufáme, bude možné i zde započít s nezbytnou pravidelnou péčí o toto velmi pestré, přitom však téměř neznámé a neprávem opomíjené místo.

 

 

3.   Zajištění praktické péče v zájmových územích

 

Vílanecké rašeliniště

péče o území přírodní rezervace

 

Až do roku 2011 jsme pravidelně na konci léta kosili rašelinné louky s výskytem kruštíku bahenního a dalších ohrožených druhů rostlin. Zpracovali jsme rovněž plán péče o toto chráněné území pro odbor životního prostředí kraje Vysočina (autoři Ing. Vojtěch Kodet & Mgr. Jaromír Maštera, prosinec 2006). Koncem roku 2007 jsme na okraji hlavní rašelinné louky ručně vybudovali tři menší tůně pro obojživelníky o výměrách cca 2, 4 a 6 m2 a maximální hloubce do 1 m. K jejich vybudování byly využity vyjeté koleje od lesnických těžebních strojů, odklízejících polom po jarním orkánu Kyrill. Také jsme odklidili zbytky po kalamitní těžbě z plochy rašeliniště.   

 

     

Autoři fotografií: T.Berka (◄) a K.Holub (►)

 

Jersínská stráň

péče o území přírodní památky

 

Péči o suchomilnou stráň se slabou populací hořečku českého se naše organizace věnovala poprvé v roce 2007. V průběhu roku jsme provedli dvě seče různých lučních částí území dle pokynů AOPK ČR Havlíčkův Brod, první v květnu a druhou v srpnu.

 

    

Autor fotografií: K.Holub

 

Rašelinné louky pod Trojanem

 

Péče o toto chráněné území (prozatím jako přechodně chráněná plocha od roku 2005 - na základě našeho návrhu) spočívá zejména v ručním kosení nejcennějších rašelinných luk s výskytem vzácného vstavače Fuchsova, violky bahenní, čertkusu lučního a dalších zajímavých, leč málo známých rostlinek - provádíme je v průběhu srpna až září. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobě opuštěná luční lada, bylo nezbytné uskutečnit v předjarním období v nárostech dřevin rozsáhlejší probírku. Na podzim 2006 jsme započali rovněž s ručním hloubením odtokové stružky v podmáčené nivě Jiřínského potoka. Péče o tuto lokalitu by nebyla možná bez vstřícnosti majitelů pozemků, kterým tímto jménem přírody děkujeme.

 

Hejnice

 

Management o tuto přechodně chráněnou plochu, která by měla být v brzké době vyhlášena za přírodní památku, spočívá zejména v sečení lučních lad, odtahováním trávy na komposty a pálením stařiny na ohništích. Také jsme zde v roce 2006 provedli prořezávky starých vrb a prohloubení jedné drobné luční tůňky. V tomtéž roce proběhl v území navrhovaného chráněného území herpetologický (autor Mgr. Jan Dvořák), hydrobiologický (Mgr. Jaromír Maštera) a ornitologický (Filip Hruška) průzkum - z důvodu získání dostatečného množství podkladů pro vyhlášení.

V roce 2007 se nám podařilo uzavřít několik nájemních smluv na luční pozemky u Hejnice. A tak jsme se v časném předjaří pustili do prořezávek a obnovy povrchových stružek, aby nám ty louky hned tak nezarostly skřípinami a vrbinou... Mohly by tu jednou opět vykvést desítky prstnatců májových, snad opět zahnízdit bekasiny.

Během jednoho perného jarního týdne vyhloubil Jirka Haberman v zanedbané partii lučních lad na Hajnici tůni; chrání ji důkladně uhutněná zemní hrázka. (Nemalé díky patří odboru životního prostředí jihlavského magistrátu za finanční podporu těchto prací).

Péče o tuto lokalitu by opět nebyla možná bez vstřícného postoje majitelů pozemků.

 

4.   Návrhy na vyhlášení chráněných území, VKP a PCHP

 

Téměř každoročně podáváme návrhy na vyhlášení zvláště chráněných území, přechodně chráněných ploch a významných krajinných prvků na Jihlavsku. V nedávné minulosti jsme např. úspěšně navrhli tyto lokality:

 

Lesnovské rybníky - PCHP   (foto: J.Maštera)

     

 

Pístovský mokřad - VKP

 

Požární nádrž v Nadějově - VKP   (foto: J.Maštera)

     

 

Rančířovský Okrouhlík - PCHP   (foto: J.Dvořák a J.Maštera)

     

 

Rašeliniště pod Trojanem - PCHP   (viz výše)

Smrčenský potok - PCHP   (viz výše)

 

Řehořovská požární nádrž - VKP   (foto: J.Maštera)

     

 

S návrhy některých dalších významných lokalit jsme však také bohužel neuspěli (je jich ale minimum),

nebo jejich vyhlašování či registrace teprve probíhá (např. PCHP Pístovský vojenský prostor).

 

 

 

 Zpět na hlavní stránku

 

Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek    Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci

Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace    Kalendář akcí    Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

———————————————————————————————