wz

Přírodní rezervace

 

V okrese Jihlava se nachází 19 chráněných území v kategorii Přírodní rezervace:

 

Chvojnov

Jechovec

Luh u Telče

Mrhatina

Na Oklice

Rašeliniště Bažantka

Rašeliniště Kaliště

Rašeliniště Loučky

Roštýnská obora

Rybník Březina

Šimanovské rašeliniště

Štamberk a kamenné moře

U potoků

Údolí Brtnice

Velký Pařezitý rybník

Vílanecké rašeliniště

Klůčí

Lisovech

Zaječí skok

 

Chvojnov

Katastr : Milíčov, Dušejov

Rok vyhlášení : 1999

Výměra : 10,73 ha

Mapovací kvadrát : 6558

Nadmořská výška : 605 - 614 m

Lokalizace : Mezi pravým břehem Jedlovského potoka a lesem, 1 km Z od Dušejova.

Důvod ochrany : Prameništní rašeliniště vrchovinné oblasti na pravém přítoku Jedlovského potoka a rašelinná louka při okraji lesa. Původní stav narušen povrchovým odvodněním (cca před 30 lety) a těžbou rašeliny, v roce 1985 byly provedeny rozsáhlé meliorace. V současné době se zde rychle šíří porosty rákosu a dřevin. Od roku 1996 je nejcennější část pravidelně kosena.

 

Jechovec

Katastr : Olšany u Telče

Rok vyhlášení : 1982

Výměra : 3,08 ha

Mapovací kvadrát : 6859

Nadmořská výška : 588 - 600 m

Lokalizace : Asi 1 km JV od obce Olšany, v lese Jechovci.

Důvod ochrany : Zamokřená prameništní olšina s bohatým výskytem chráněné bledule jarní, lokalita významná i výskytem obojživelníků. Dochází k nezákonnému trhání i vyrýpávání bledulí.

 

Luh u Telče

Katastr : Telč

Rok vyhlášení : 1984

Výměra : 14,36 ha

Mapovací kvadrát : 6858

Nadmořská výška : 523 - 540 m

Lokalizace : Asi 2 km SZ od Telče. 

Důvod ochrany : Jedinečná ukázka lužního lesa v drsnějším podnebí Českomoravské vrchoviny s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. Představuje typ lužního lesa vyšších poloh a pahorkatin, který nebývá nikdy zaplavován a který se vyskytuje na mírně sníženém terénu na těžších hlinitých půdách. Jedná se o bývalou panskou bažantnici. Hlavními dřevinami jsou dub, lípa, smrk, jasan a habr. Ornitologicky významná lokalita s doupnými stromy. Návrh na rozšíření na celý komplex tzv. Panských niv, tedy i na horní větší část lesa, nebyl uskutečněn, vzhledem k přítomnosti rekreačního střediska.

 

 

 Mrhatina

Katastr : Řásná

Rok vyhlášení : 1964

Výměra : 10,07 ha

Mapovací kvadrát : 6758

Nadmořská výška : 620 - 714 m

Lokalizace : Západně od zříceniny hradu Štamberka, VJV od vrchu Javořice. 

Důvod ochrany : Přirozená bučina s přimíšeným smrkem a vtroušenou jedlí na chudém podkladu ve vyšší poloze Jihlavských vrchů s vrcholovými žulovými skalami s charakteristickým vrstevnatým zvětráváním.

 

 Na Oklice

Katastr : Milíčov

Rok vyhlášení : 1997

Výměra : 32,27 ha

Mapovací kvadrát : 6558

Nadmořská výška : 642 - 665 m

Lokalizace : 1 km SSV od Milíčova, u samoty Na Oklice. 

Důvod ochrany : Komplex prameništního rašeliniště na evropském rozvodí. Rašelinné louky na mírném jižním svahu v široké horní části údolí a přilehlé vřesovištní pastviště. Unikátně zachovalý a územně nenarušený komplex rašeliniště, okolních luk a smilkové pastviny, biotop silně ohrožených druhů. Původní pastvina zarůstá dřevinami.

 

 Rašeliniště Bažantka

Katastr : Doupě, Řídelov

Rok vyhlášení : 1982

Výměra : 4,24 ha

Mapovací kvadrát : 6758

Nadmořská výška : 593 - 594 m

Lokalizace : Asi 0,5 km ZJZ od Doupě nad Doupským ryb.

Důvod ochrany : Zbytek údolního rašeliniště se vzácnou květenou a zvířenou. Vegetace rašelinných luk je tvořena především ostřicomechovými společenstvy. Význačný biotop ohrožených druhů živočichů, zvláště hmyzu, ptáků a drobných obratlovců. Lokalita zarůstá náletovými dřevinami a rákosem. Návrh na rozšíření o Doupský ryb.

 

  Rašeliniště Kaliště

Katastr : Jihlávka

Rok vyhlášení : 1982

Výměra : 12,10 ha

Mapovací kvadrát : 6757

Nadmořská výška : 652 - 656 m

Lokalizace : Mezi obcemi Kaliště a Jihlávka na břehu Bělohradského (dříve Kališťského) ryb. u železniční stanice Jihlávka.

Důvod ochrany : Údolní rašeliniště na břehu rybníka přecházející v podmáčené louky s pestrou květenou a zvířenou, převážně hmyzem. Botanicky nejvýznamnější rašeliniště se vzácnou květenou a řadou glaciálních reliktů (pozůstatky doby ledové). Lokalita je zčásti kosena, zčásti zarůstá náletem dřevin a rákosu.

 

 

 Rašeliniště Loučky

Katastr : Loučky

Rok vyhlášení : 1982

Výměra : 5,92 ha

Mapovací kvadrát : 6659

Nadmořská výška : 590 - 600 m

Lokalizace : Asi 2 km ZJZ od Louček.

Důvod ochrany : Zbytek původně velkého prameništního svahového a údolního rašeliniště a zachovalé slatiniště v údolí potoka s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a jejich společenstev, v současné době zarůstající náletem dřevin (olše, vrba, krušina).

 

  Roštýnská obora

Katastr : Doupě

Rok vyhlášení : 1977

Výměra : 31,88 ha

Mapovací kvadrát : 6758

Nadmořská výška : 618 - 674 m

Lokalizace : Asi 9 km S od Telče kolem hradu Roštejna.

Důvod ochrany : Přirozené bukové a smíšené porosty na chudých balvanitých půdách žulového podkladu v okolí hradu Roštejna. Největší komplex starých bučin na Českomoravské vrchovině s převládajícím bukem lesním a s bohatým bylinným patrem. V minulosti obora sloužila pro chov dančí zvěře, zanikla v r. 1945.

 

  Rybník Březina

Katastr : Dudín

Rok vyhlášení : 1984

Výměra : 1,37 ha

Mapovací kvadrát : 6558

Nadmořská výška : 584 - 586 m

Lokalizace : Asi 1 km Z od obce Dudín.

Důvod ochrany : Rybník s přilehlým menším rašeliništěm a výskytem chráněných a ohrožených vodních a rašelinných druhů rostlin, dále řadou bezobratlých a obojživelníků.

 

  Šimanovské rašeliniště

Katastr : Šimanov

Rok vyhlášení : 1999

Výměra : 4,65 ha

Mapovací kvadrát : 6558

Nadmořská výška : 602 – 611 m

Lokalizace : Asi 500 m J od Šimanova.

Důvod ochrany : Částečně údolní i svahové prameništní rašeliniště v mělké ploché pánvi pod Šimanovem. V roce 1986 byly okolní rašelinné louky zmeliorovány a po odvodnění a rekultivaci přeměněny na ornou půdu. Rašeliniště bylo povrchově odvodněno a těžila se zde rašelina. V současnosti rašeliniště zarůstá dřevinami. Jedná se o prameniště Maršovského potoka, což je hlavní zdrojnice Hubenovské vodní nádrže.

 

  Štamberk a kamenné moře

Katastr : Lhotka, Řásná

Rok vyhlášení : 1982

Výměra : 14,10 ha

Mapovací kvadrát : 6758

Nadmořská výška : 610 - 712 m

Lokalizace : SZ od Lhotky kolem zříceniny hradu Štamberka, SZ od Telče.

Důvod ochrany : Zbytek přirozené smíšené bučiny s výchozy žulových skal v okolí zříceniny hradu Štamberka. Ukázka typického balvanového proudu /balvanitá suť postupně přechází v kamenné moře/, který vznikl zvětráváním a rozpadem skal v době ledové. Poměrně bohatý bylinný podrost. Smíšené bučiny poskytují také dobré podmínky k výskytu mnoha druhů ptáků a savců.

 

  U potoků

Katastr : Švábov

Rok vyhlášení : 1998

Výměra : 1,50 ha

Mapovací kvadrát : 6658

Nadmořská výška : 568 - 570 m

Lokalizace : Na pravém břehu Švábovského potoka S od železniční trati při ústí potoka do Jihlavy, 1 km SZ od Švábova mezi Horní Cerekví a Batelovem.

Důvod ochrany : Rašelinná louka na břehu potoka při jeho ústí do řeky. Velmi cenný soubor lučních a rašeliništních společenstev rostlin v jinak intenzivně obhospodařované krajině.

 

  Údolí Brtnice

Katastr : Brtnice, Dolní Smrčné, Komárovice, Panská Lhota, Střížov

Rok vyhlášení : 2001

Výměra : 204,52 ha

Mapovací kvadrát : 6660

Nadmořská výška : 440 - 530 m

Lokalizace : Asi 14 km JV od Jihlavy, mezi Komárovicemi a Přímělkovem kolem zříceniny hradu Rokštejna.

Důvod ochrany : Meandrující tok s přirozenými břehovými porosty, údolní mokřadní niva a kaňonovité údolí s mohutnými syenitovými skalisky, se suchomilnými společenstvy lučních strání i zalesněnými svahy, zbytky reliktních borů, suťové lesy v inverzních polohách. Skladbou velmi vyhraněných biotopů je dán i výskyt řady ohrožených druhů rostlin i živočichů, zejména bezobratlých, především motýlů. V údolí vznikaly od r. 1927 první trampské osady na Jihlavsku.

 

  Velký Pařezitý rybník

Katastr : Řásná

Rok vyhlášení : 1984

Výměra : 26,06 ha

Mapovací kvadrát : 6758

Nadmořská výška : 668 - 680 m

Lokalizace : Asi 1 km SZ od Řásné, VSV od vrchu Javořice.

Důvod ochrany : Oligotrofní vodárenský rybník s nejhlubším rašeliništěm Jihlavských vrchů (až 4,5 m) zvaným "Vejtopa" na JZ břehu, dále s podmáčenou smrčinou a rašelinnou březinou s olší a společenstvem bahenních rostlin pod hrází. Rašeliniště celé porostlé lesem připomíná svým rázem horskou tajgu, zamokřená březová olšina pod hrází je typickou ukázkou bažinného lesního společenstva vyšších poloh Českomoravské vrchoviny. Mohutné pařezy jedle bělokoré s až 70 cm v průměru na dně rybníka svědčí o založení rybníka na místech původního jedlového lesa. Rybník založen r. 1565 a17 ha.

 

Vílanecké rašeliniště

Katastr : Vílanec

Rok vyhlášení : 1982

Výměra : 8,19 ha

Mapovací kvadrát : 6659

Nadmořská výška : 565 - 576 m

Lokalizace : Asi 2 km ZSZ od Vílance u vojenské střelnice. 

Důvod ochrany : Prameništní svahové a údolní rašeliniště protékané neupravenou vodotečí nad rybníkem se vzácnou a ohroženou květenou a vzácnými rostlinnými společenstvy. Rašeliniště zarůstá nálety dřevin.

 

  V Klučí

Katastr : Loučky

Rok vyhlášení : 1997

Výměra : 25,06 ha

Mapovací kvadrát : 6659

Nadmořská výška : 645 - 683 m

Lokalizace : SV od Třeště na V úbočí Velkého Špičáku.

Důvod ochrany : Smíšený bukojedlový les přirozeného charakteru s příměsí javoru klenu, javoru mléče, jasanu ztepilého, jilmu drsného a lípy srdčité s druhově bohatým bylinným patrem. Padlé i stojící odumřelé kmeny a trouchnivějící části kmenů bohatě porostlé plodnicemi chorošů, mechy a lišejníky. Porost se přirozeně zmlazuje a je zde vyvinuto i patro keřové s mladými listnáči, bezem hroznatým, maliníkem a lýkovcem. Přirozené zmlazování je velmi zpomaleno nadměrným okusem semenáčků zvěří. Podklad tvoří snadněji zvětrávající ruly vystupující místy na povrch v podobě skalek a četných balvanů. Přírodní rezervace vznikla spojením přírodních rezervací Kloc a Loučky s lesním porostem mezi nimi.

 

  V Lisovech

Katastr : Jihlávka, Horní Vilímeč

Rok vyhlášení : 1998

Výměra : 21,32 ha

Mapovací kvadrát : 6757

Nadmořská výška : 644 - 655 m

Lokalizace : Asi 2 km JJZ od Jihlávky na hranicích okresů Jihlava a Pelhřimov (16,02 ha PR leží v okr. JI a 5,3 ha v okr. PE).

Důvod ochrany : Soustava 3 rybníčků obklopených rozsáhlými rákosinami, mokrými lukami a rašeliništěm. Významný biokoridor v kulturní krajině. Velmi cenný soubor lučních a rašeliništních společenstev rostlin.

 

  Zaječí skok

Katastr : Jihlava-Horní Kosov

Rok vyhlášení : 1924

Výměra : 1,50 ha

Mapovací kvadrát : 6559

Nadmořská výška : 481 - 526 m

Lokalizace : Mezi Jihlavou-Starými Horami a Rantířovem v údolí řeky Jihlavy na pravém břehu.

Důvod ochrany : Příkré rulové skály 170 m dlouhé a 25 až 30 m vysoké s 5 skalními výchozy oddělenými od sebe úžlabinami nad řekou Jihlavou s rozsáhlou balvanovou sutí a s lesním porostem se vzácnou reliktní květenou. Území částečně porostlé borovicemi a zbytkem přirozeného smíšeného lesa. Velká členitost a mnohotvárnost s rychlým střídáním stanovišť s velice rozdílnými ekologickými podmínkami umožňují výskyt druhů rozdílného původu s různými nároky na prostředí. Druhy podhorské a horské jsou na vlhkých, chladných a stinných místech v hlubokém údolí a v úžlabinách. Druhy teplomilné jsou na výslunných, k J a JZ exponovaných stanovištích. První rezervace na Českomoravské vrchovině vyhlášena v roce 1924 z podnětu profesora jihlavského gymnázia Josefa Ambrože a Přírodovědeckého klubu v Jihlavě jako soukromá rezervace, kterou na svém území vyhlásil statkář Leopold Kosovský.

 

 

 

Zpět na Chráněná území

 

Hlavní stránka    Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek

Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci    Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace     Kalendář akcí

Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

———————————————————————————————