wz

Přírodní památky

 

V okrese Jihlava se nachází 16 chráněných území v kategorii Přírodní památka:

 

Bukovské rybníčky

Černíč

Čertův Hrádek

Horní Nekolov

Jersínská stráň

Ještěnice

Jezdovické rašeliniště

Lukšovská

Míchova skála

Na Skalce

Pahorek u Vržanova

Pod Mešnicí

Prosenka

Přední skála

Rašelinné jezírko Rosička

Vysoký Kámen

 

Bukovské rybníčky

Katastr : Buková

Rok vyhlášení : 1982

Výměra : 2,89 ha

Mapovací kvadrát : 6658

Nadmořská výška : 583 - 592 m

Lokalizace : Mezi Třeští a Dolní Cerekví, mezi ryb. Broum a Zákotským ryb., 1,2 km SV od Bukové.

Důvod ochrany : Soustava tří rybníčků s přilehlými mokřadními a rašelinnými loukami s výskytem chráněných a ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin, obojživelníků a množstvím druhů bezobratlých.

 

Černíč

Katastr : Černíč

Rok vyhlášení : 1953

Výměra : 23,66 ha

Mapovací kvadrát : 6858

Nadmořská výška : 472 - 473 m

Lokalizace : Na J okraji okr. JI SZ od Černíče na soutoku řek Moravské Dyje a Myslůvky.

Důvod ochrany : Černíčský rybník s výskytem vzácné vodní květeny a vodního ptactva, lokalita významná ornitologicky a výskytem obojživelníků. Vlivem závažných změn v povodí obou řek (velkoplošné odvodňování pozemků, úpravy toků a zcelování pozemků) docházelo postupně ke zhoršování stavu rezervace. Za 32 let po vyhlášení rezervace klesla výměra volné vodní plochy v důsledku zanášení rybníka na pouhou třetinu jeho původní rozlohy, což znamenalo snížení akumulační funkce rybníka. Tyto změny zároveň zapříčinily úbytek vzácných druhů rostlin a nakonec jejich úplné vymizení. Dne 21. 5. 1985 došlo k porušení hráze rybníka v důsledky povodně a od té doby je rybník na minimálním stavu vody. Téměř celá jeho plocha je dnes rozsáhlým porostem pobřežní vegetace, v níž převládal zblochan vodní, později rákos. Vzniklá bažina s pobřežními porosty se stala domovem racků, kteří zde vytvořili poměrně velkou kolonii, a dalších vodních a bahenních ptáků, dále je rybník místem výskytu několika druhů chráněných obojživelníků. Za vzniklé situace byla vyprojektována studie vycházející důsledně z podmínek ochrany přírody. Snahou bylo jednak zachovat nově vzniklé podmínky pro výskyt ptactva, jednak obnovit podmínky nutné pro navrácení chráněných druhů rostlin. Proto bylo navrženo vést Moravskou Dyji jako obtok rybníka se zachováním přiměřeného průtoku vody rybníkem. Obtok měl především odvádět přívalové vody mimo rybník a tím zamezit jeho dalšímu zanášení. Výměra rybníka měla být zmenšena na 18 ha, přičemž zbytek původní rozlohy měl zůstat zachován jednak jako zarostlé mokřady pro hnízdění ptactva, jednak jako několik ostrůvků v ploše rybníka. Nakonec však byla lokalita ponechána přirozenému vývoji bez uvedených zásahů. Vznikla zde jedna z nejrozsáhlejších rákosin v okr. JI a vzhledem k tomu, že lokalita ztratila svůj botanický význam bylo zde povoleno rybaření v nepřiměřeném rozsahu. 20 loděk zde brázdí po rybníce, zajíždí do okrajů rákosin a pobřežních porostů, odkud rybáři loví, dále loví ze břehu rybníka. Vzhledem k tomu, že je zde neustále rušno a loďky se střídají jedna za druhou a to i v hnízdním období ptáků, opustila většina chráněných druhů tuto lokalitu a za současného stavu nemá lokalita takový ornitologický význam jaký by měla mít.

 

 

Čertův Hrádek

Katastr : Rohozná

Rok vyhlášení : 1984

Výměra : 14,68 ha

Mapovací kvadrát : 6658

Nadmořská výška : 658 - 714 m

Lokalizace : Okolí vrcholového skaliska na kótě Čertův Hrádek (714 m) 1 km S od Rohozné v přírodním parku Čeřínek. 

Důvod ochrany : Žulové výchozy na hřebenu masivu Čeřínku s výraznou lavicovitou odlučností. Na obvodech mrazových srubů torza skalních mís, sutě a kamenná moře. V okolí skalních výchozů zachována přirozená buková javořina a jedlobukosmrkový porost s dochovaným podrostem. Zbytky jam po starých důlních pracích na JZ svahu (kutání stříbrných rud).

 

Horní Nekolov

Katastr : Mrákotín

Rok vyhlášení : 1984

Výměra : 18,20 ha

Mapovací kvadrát : 6758

Nadmořská výška : 690 - 772 m

Lokalizace : SZ od Mrákotína, JV od vrchu Javořice. 

Důvod ochrany : Smrková bučina v nejvyšších polohách Jihlavských vrchů s přirozeným bylinným podrostem. Jeden z nejvýše položených bukových porostů se smrkem a vtroušeným klenem na Českomoravské vrchovině.

 

Jersínská stráň

Katastr : Jersín

Rok vyhlášení : 1998

Výměra : 0,65 ha

Mapovací kvadrát : 6561

Nadmořská výška : 518 - 534 m

Lokalizace : Travnatá stráň se SZ expozicí nad Valentovým rybníkem na okraji obce Jersín

Důvod ochrany : Společenstva krátkostébelných trávníků hostí nejbohatší populaci kriticky ohroženého hořečku českého v jihlavském okrese. Část PP byla zničena necitlivým vysázením smrků.

 

Ještěnice

Katastr : Horní Dubénky

Rok vyhlášení : 1984

Výměra : 1,46 ha

Mapovací kvadrát : 6758

Nadmořská výška : 697 - 708 m

Lokalizace : Asi 1,5 km SV od Horních Dubének

Důvod ochrany : Zbytek svahového prameništního rašeliniště v lesní enklávě se vzácnou a ohroženou květenou a ojedinělým výskytem vlochyně. Dříve významné tokaniště tetřívka. Zbývající část nad a pod silnicí zničena melioracemi.

 

 

 

Jezdovické rašeliniště

Katastr : Jezdovice

Rok vyhlášení : 1984

Výměra : 1,60 ha

Mapovací kvadrát : 6658

Nadmořská výška : 575 - 579 m

Lokalizace : Na konci mělkého údolí potoka na V okraji lesa mezi Třeští a Dolní Cerekví, asi 1,5 km SZ od Jezdovic

Důvod ochrany : Z původně velkého převážně údolního rašeliniště, zůstala jen malá část, která je typem svahového prameništního rašeliniště se vzácnou a ohroženou květenou. Biotop stovek druhů bezobratlých živočichů a desítek druhů obratlovců.

 

Lukšovská

Katastr : Řídelov

Rok vyhlášení : 1984

Výměra : 14,36 ha

Mapovací kvadrát : 6758

Nadmořská výška : 632 - 650 m

Lokalizace : Asi 1 km SZ od Řídelova, ZJZ od hradu Roštejna

Důvod ochrany : Lesní společenstva podmáčených smrčin v blízkosti Malého Pařezitého rybníka s výskytem chráněných druhů rostlin. Podmáčená smrčina (původní genotyp smrku na vysočině) na dně širokého údolí, místy původní podrost. Z valné části devastováno nevhodným způsobem lesního hospodaření (starý porost téměř beze zbytku vytěžen).

 

Míchova skála

Katastr : Řásná

Rok vyhlášení : 1984

Výměra : 0,20 ha

Mapovací kvadrát : 6758

Nadmořská výška : 765 - 774 m

Lokalizace : ZSZ od Řásné, VSV od vrchu Javořice, asi 1,5 km Z od Velkého Pařezitého rybníku. 

Důvod ochrany : Asi 15 m vysoký skalní výchoz s balvanovým proudem tvořený drobnozrnnou až středně zrnitou žulou s výraznou balvanitou až lavicovitou odlučností. Představuje typickou ukázku zvětrávání žuly v dobách ledových. Okolní smrkový porost s vzácnými a chráněnými horskými rostlinami před lety vyhořel a dnes opět zarůstá smrkem.

 

Na Skalce

Katastr : Hojkov

Rok vyhlášení : 1984

Výměra : 8,09 ha

Mapovací kvadrát : 6658

Nadmořská výška : 638 - 707 m

Lokalizace : JV od NPP Hojkovské rašeliniště v přírodním parku Čeřínek. 

Důvod ochrany : Izolované žulové skalisko v masivu Čeřínku s pozůstatky skalních mís, výklenků a žlábkových škrapů. Hřebenovité skalní útvary o délce 600 m (tzv. Fialovy skály) s převážně smrkovým lesním porostem.

 

Pahorek u Vržanova

Katastr : Vržanov

Rok vyhlášení : 1984

Výměra : 3,45 ha

Mapovací kvadrát : 6660

Nadmořská výška : 520 - 562 m

Lokalizace : JV okraj obce Vržanov

Důvod ochrany : Bývalá pastvina, balvanitý svah s hojným výskytem chráněného jalovce obecného, se sucho- a teplomilnou květenou a s typickými travinnými společenstvy pastvin s roztroušenými křovinami a menšími kázky. Bohatství hmyzu a jiných bezobratlých.

 

Pod Mešnicí

Katastr : Hojkov

Rok vyhlášení : 1998

Výměra : 0,72 ha

Mapovací kvadrát : 6658

Nadmořská výška : 725 - 743 m

Lokalizace : V exponovaný svah 400 m SV od vrcholu Mešnice (753 m) v přírodním parku Čeřínek, 1,3 km JZ od Hojkova

Důvod ochrany : Krátkostébelné trávníky suchomilných společenstev na chudých půdách s výskytem kriticky ohrožené vratičky heřmánkolisté v jedné z nejpočetnějších populací v ČR. Lokalita zarůstá smrkem.

 

Prosenka

Katastr : Vržanov

Rok vyhlášení : 1999

Výměra : 1,68 ha

Mapovací kvadrát : 6660

Nadmořská výška : 534 - 570 m

Lokalizace : Asi 600 m J od obce Vržanov

Důvod ochrany : Výslunná travnatá stráň je významnou lokalitou silně ohroženého vstavače obecného. Území je jedním z posledních nalezišť tohoto druhu na Českomoravské vrchovině.

 

Přední skála

Katastr : Hutě

Rok vyhlášení : 1984

Výměra : 13,14 ha

Mapovací kvadrát : 6658

Nadmořská výška : 600 - 678 m

Lokalizace : SV od Rohozné v přírodním parku Čeřínek. 

Důvod ochrany : Žulový 11 m vysoký skalní výchoz s bohatými ukázkami různých forem zvětrávání. Skalní výchoz a kamenné moře jsou obklopeny zbytkem přirozené bučiny. Přirozený bukojedlový porost na balvanitém žulovém podkladu. Výška skalního výchozu 11 m a šířka 22 m. Zvětráváním mateční horniny vznikly mocné trhliny a kamenné moře. Prochází tudy naučná stezka.

 

Rašelinné jezírko Rosička

Katastr : Sedlejov

Rok vyhlášení : 1984

Výměra : 0,09 ha

Mapovací kvadrát : 6758

Nadmořská výška : 569 - 570 m

Lokalizace : V lesním komplexu asi 2 km SV od obce Sedlejov

Důvod ochrany : Malý rašelinný rybníček s jednou z posledních populací leknínu bělostného na Jihlavsku. Důležitá lokalita pro rozmnožování obojživelníků.

 

Vysoký Kámen

Katastr : Jihlava-Pávov

Rok vyhlášení : 1982

Výměra : 12,52 ha

Mapovací kvadrát : 6559

Nadmořská výška : 622 - 655 m

Lokalizace : Asi 8 km S od Jihlavy, 2,5 km SZ od Pávova, S od vrcholu Vysokého Kamene (661 m). 

Důvod ochrany : Smíšený suťový porost buku, javoru klenu a javoru mléče na rulovém podkladu s bohatým bylinným podrostem se vzácnými a chráněnými druhy rostlin a typickou zvířenou. Zbytky obvalů a výkopů souvisejících se středověkou těžbou stříbrných a olověných rud. Návrh na rozšíření o bučinu, lipové porosty a prameništní olšinu SV od lokality.

 

Zpět na Chráněná území

 

Hlavní stránka    Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek

Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci    Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace     Kalendář akcí

Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

  

  ———————————————————————————————