wz

Ostatní aktivity ČSOP Jihlava

nezařazené do zájmových sekcí

Ochrana obojživelníků na Jihlavsku

 Kontaktní adresa:

e-mail : csop.jihlava@email.cz

 

Na území okresu Jihlava probíhá od roku 2000 mapování rozšíření obojživelníků. Začátkem roku 2004 byl dokončen dotisk příručky k mapování obojživelníků na Jihlavsku v nákladu 500 výtisků.

U Panského rybníka u Kamenice probíhají od roku 2003 Záchranné přenosy obojživelníků (duben-květen), v roce 2007 pak také poběhly u Řehořova rybníka u Luk nad Jihlavou – blíže viz stránky Ochrana obojživelníků na tahu.

 

Na základě výsledků mapování dochází průběžně k vyhodnocování stavu významných lokalit pro rozmnožování obojživelníků (zejména regionálně vzácných druhů – mj. čolek velký, kuňka obecná, ropucha zelená) a probíhá příprava projektů na zajištění jejich ochrany a udržení zde vhodných podmínek pro dané druhy do budoucna (obnova zazemňujících se tůní a rybníčků, snaha o pronájem nejvýznamnějších lokalit, zajištění vhodného managementu lokalit). Kromě zajišťování stávajících lokalit se snažíme na vytipovaných lokalitách o budování nových vodní nádrží pro obojživelníky (zejména tůní).

Více o budování tůní a celkově péči o biotopy obojživelníků najdete na stránkách „Mokřady - ochrana a management“: www.mokrady.wbs.cz.

V roce 2003 byl Ústřední výkonnou radou ČSOP v rámci programu Ochrana biodiverzity podpořen projekt „Mapování obojživelníků v SV části okresu Jihlava“. V letech 2004-2005 projekty „Mapování obojživelníků v okrese Jihlava“ a „Záchranný transfer obojživelníků u Kamenice“. V roce 2006 projekty „Záchranný transfer obojživelníků u Kamenice“ a „Zprůchodnění stěn řehořovské nádrže pro obojživelníky“. V roce 2007 pak projekty „Ověřování lokalit vzácných druhů obojživelníků v okrese Jihlava“, „Záchranné transfery obojživelníků u Kamenice“ a „Záchranné transfery obojživelníků u Luk nad Jihlavou“. V letech 2009 až 2011 byly podpořeny projekty záchranných transferů.

Více informací o mapování, popisy jednotlivých druhů vyskytujících se v našem okrese, fotografie, určovací klíče a další najdete na internetových stránkách  Obojživelníci v okrese Jihlava

 

 

Účast ve správních řízeních v ochraně přírody a krajiny

Kontaktní adresa:

e-mail : csop.jihlava@email.cz

 

Každoročně se ČSOP Jihlava účastní řady správních řízení týkajících se ochrany přírody a krajiny mj. v oblastech zásahů do významných krajinných prvků (rybníky, tekoucí vody), zvláště chráněných území a zalesňování pozemků. Účastní se také vybraných významných procesů E.I.A. (posuzování vlivu na životní prostředí) a vyjadřuje se ke koncepčním materiálům (zejména územní plány). ČSOP Jihlava také sleduje nezákonné zásahy do přírody a oznamuje je příslušným orgánům (ČIŽP, úřady). 

 

V roce 2006 se ČSOP Jihlava účastnila mj. těchto řízení:

V roce 2005 se ČSOP Jihlava účastnila mj. těchto řízení:

- zalesňování pozemků v nivě Otvrňského potoka u Bohuslavic

-  udělení výjimky pro použití závadných látek na rybnících Rybářství Telč

- oprava a odbahnění rybníka u Měšína

-  úpravy horního toku Želetavky

- použití závadných látek na rybnících (Nadějov-Jamné-Arnolec-Třešť-Hodice atd.)

-  likvidace rákosiny na Helerově rybníce

- odbahnění Hořejšího rybníka u Kamenice

-  rekonstrukce silnice na Příseku

- úpravy nového koryta Zlatého potoka pod sjezdovkou Šacberk v Jihlavě

-  použití závadných látek na Doupském rybníce

- stavba statku u EVL „U Borovné

-  udělení výjimky pro aplikaci závadných látek na Stonařovském rybníce

- zavážení části pístovského vojenského prostoru pro chov koní

-  obnova sjezdovky na vrchu Rudný u Jihlavy

- připomínky ke konceptu územního plánu obce Rančířov

-  obnova vodních nádrží v k.ú. Volevčice

- výstavba CITYparku v Jihlavě

-  obnova rybníka ve Větrném Jeníkově

- připomínky k plánu hlavních povodí ČR

-  vyjádření ke změně územního plánu města Jihlavy

- výstavba rybníků v k.ú. Rounek

 

- zavážení pístovského vojenského prostoru (tankodrom apod. – řízení ČIŽP)

 

- vypuštění menšího rybníka v PCHP „Lesnovské rybníky“ (řízení ČIŽP)

 

 

Péče o zvláště chráněná území

Kontaktní adresa:

e-mail : csop.jihlava@email.cz

 

Jersínská stráň

péče o území přírodní památky

 

Péči o suchomilnou stráň se slabou populací hořečku českého se naše organizace věnovala poprvé v roce 2007. V průběhu roku jsme provedli dvě seče různých lučních částí území dle pokynů AOPK ČR Havlíčkův Brod, první v květnu a druhou v srpnu.

 

    

Autor fotografií: K.Holub

 

Vílanecké rašeliniště

péče o území přírodní rezervace

 

Do roku 2011 jsme pravidelně na konci léta kosili rašelinné louky s výskytem kruštíku bahenního a dalších ohrožených druhů rostlin. Zpracovali jsme rovněž plán péče o toto chráněné území pro odbor životního prostředí kraje Vysočina (autoři Ing. Vojtěch Kodet & Mgr. Jaromír Maštera, prosinec 2006). Koncem roku 2007 jsme na okraji hlavní rašelinné louky ručně vybudovali tři menší tůně pro obojživelníky o výměrách cca 2, 4 a 6 m2 a maximální hloubce do 1 m. K jejich vybudování byly využity vyjeté koleje od lesnických těžebních strojů, odklízejících polom po jarním orkánu Kyrill. Také jsme odklidili zbytky po kalamitní těžbě z plochy rašeliniště.   

 

     

Autoři fotografií: T.Berka (◄) a K.Holub (►)

 

Provádění přírodovědných průzkumů významných lokalit

Kontaktní adresa:

e-mail : csop.jihlava@email.cz

 

Každým rokem jsou prováděny biologické průzkumy několika přírodovědně významných lokalit na Jihlavsku, mj. jako podklady pro návrhy na vyhlášení chráněných území, přechodně chráněných ploch a významných krajinných prvků. V roce 2006 byly provedeny mj. zoologický průzkum lokality Hejnice a aktualizace biologického průzkumu na Smrčenském potoce.

 

Návrhy na vyhlášení chráněných území, VKP a PCHP

Kontaktní adresa:

e-mail : csop.jihlava@email.cz

 

Téměř každoročně podáváme návrhy na vyhlášení zvláště chráněných území, přechodně chráněných ploch a významných krajinných prvků na Jihlavsku. V nedávné minulosti jsme např. úspěšně navrhli tyto lokality:

 

Lesnovské rybníky - PCHP   (foto: J.Maštera)

     

 

Pístovský mokřad - VKP

 

Požární nádrž v Nadějově - VKP   (foto: J.Maštera)

     

 

Rančířovský Okrouhlík - PCHP   (foto: J.Dvořák a J.Maštera)

     

 

Rašeliniště pod Trojanem - PCHP   (viz výše)

Smrčenský potok - PCHP   (viz výše)

 

Řehořovská požární nádrž - VKP   (foto: J.Maštera)

     

 

S návrhy některých dalších významných lokalit jsme však také bohužel neuspěli (je jich ale minimum),

nebo jejich vyhlašování či registrace teprve probíhá (např. PCHP Pístovský vojenský prostor).

 

Mapování výskytu vzácných druhů živočichů a rostlin v okrese Jihlava

 

Mapovací karty

Na tomto místě si můžete prohlédnout seznamy vzácných druhů živočichů a rostlin na Jihlavsku. Seznamy budou průběžně aktualizovány podle výsledků mapování. K doplnění či upřesnění údajů můžete přispět každý, kdo se zapojí se do našeho projektu.

V rámci tohoto projektu se mapují vzácné a ohrožené druhy živočichů, rostlin a hub. Karty si můžete stáhnout zde – Mapovací karta.doc

 

Sledování chráněných území v okrese Jihlava

Kontaktní adresa:

e-mail : csop.jihlava@email.cz

 

¯            zjišťování neoprávněných zásahů (např. kácení stromů, sbírání či odchyt chráněných rostlin a živočichů, atd.)

¯            sledování výskytu ohrožených druhů rostlin a živočichů

Kartu Kontroly chráněných území na Jihlavsku si lze stáhnout zde – Kontroly.doc

 

(Spolu) Vydávání Zpravodaje

V letech 2002 až 2006 byly každoročně vydávány 2 čísla (jarní a podzimní) v rozsahu 20-28 stran a nákladu nejméně 250 výtisků. Zpravodaj měl formát B5 a byl tištěn v černobílém provedení. Kromě textu obsahoval i originální kresby a fotografie. Tisk Zpravodaje, který byl nabízen zdarma zejména díky finanční podpoře Magistrátu města Jihlavy, zajišťovala tiskárna ETIS s r.o. Jihlava. Všechna doposud vydaná čísla jsou k dispozici zde.

šéfredaktoři Zpravodaje ČSOP Jihlava:  Vladimír Jirků, Dis. (2006), Mgr. Jaromír Maštera (2002-2005)

!!!!!

 

Od roku 2007 dochází k postupné přeměně Zpravodaje ČSOP Jihlava na Zpravodaj ochrany přírody a krajiny v kraji Vysočina regionálního centra ČSOP pro kraj Vysočina. První dvě čísla vyšla díky podpoře EU z programu Transition Facility Evropské unie. Nový Zpravodaj je tištěn na recyklovaném papíře, má formát A4 a počet stran se od druhého čísla pohybuje v rozmezí 20-26 stran.

Další aktivity :

$           mapování černých skládek a dalších znečišťování životního prostředí

$           pořádání různých tématických přednášek, besed a zájezdů

$           provoz těchto internetových stránek

 

 

 

Zpět na hlavní stránku

 

Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek    Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci

Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace    Kalendář akcí    Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

 

 ———————————————————————————————