wz

Informace o organizaci

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Jihlava č. 59/11 (ZO ČSOP Jihlava) byla založena v lednu roku 2002. Jejími členy se stala většina bývalých členů občanského sdružení Jihlavští ochránci přírody.

Činnost organizace je rozdělena do pěti zájmových skupin – „sekcí“ (Ochrana ptactva, Ochrana zeleně a krajinného rázu, Mladí ochránci přírody - oddíl Veselý Ježek, Pozemkový spolek Gallinago, Fotoklub Rosnička), které se zabývají svými tématy a pořádají různé akce. ČSOP Jihlava se dále podílí na údržbě zvláště chráněných území, účastní se správních řízení v oblastech ochrany přírody a krajiny, zajišťuje ochranu obojživelníků na Jihlavsku (budování tůní, ochrana na tahu), provádí osvětovou činnost, spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, s jednotlivými odborníky a odbornými institucemi. Ve své činnosti se zaměřuje na oblast kraje Vysočina.

Výkonným orgánem organizace je výbor ČSOP Jihlava (v čele s předsedou a hospodářem), který je volen na tříleté funkční období. Každý měsíc jsou pořádány členské schůze, jednou ročně je svolávána výroční členská schůze. Klubovna ČSOP Jihlava se nachází v Jihlavě v ulici Joštova, v přízemí fary (u památného buku) → Mapa. Organizace se podílí na vydávání krajského Zpravodaje ochrany přírody a provozuje vlastní knihovnu.

Mezi současné projekty organizace patří např. mapování výskytu ptactva a ochrana ornitologicky cenných lokalit, mapování rozšíření a ochrana lokalit vzácných druhů obojživelníků, získávání pozemků v přírodovědně cenných územích v rámci Pozemkového spolku, mapování studánek, nebo sledování výskytu vzácných a ohrožených druhů živočichů a rostlin v okrese Jihlava.

V případě zájmu o členství v naší organizaci si vytiskněte formulář přihlášky. Vyplňte jej, podepište se a zašlete na adresu organizace (ZO ČSOP Jihlava, Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava). Na přihlášce můžete vyznačit, jakou činností byste se chtěl/ chtěla v naší organizaci zabývat.

Zpět na hlavní stránku

 

Ochrana ptactva    Ochrana zeleně    Mladí ochránci přírody    Pozemkový spolek    Fotoklub    Ostatní aktivity    Informace o organizaci

Zpravodaj ČSOP Jihlava    Publikace    Kalendář akcí    Chráněná území    Regionální seznamy    Zákony v oblasti ŽP    Internetové odkazy

———————————————————————————————